En introduktion till relining Del 1 av 3.

Relining

Del 1 – Bakgrund & metoder.

Relining eller rörinfodring är en metod som används för att renovera rör, även kallad schaktfri rörförnyelse. Detta är inget nytt påfund utan de första schaktfria tekniska lösningarna lanserades i slutet av 1950-talet, men fick inte sitt genombrott förrän på 1980-talet. Då främst i VA-ledningar i mark av större dimensioner. Det var under senare 90-talet som tekniken började mogna så pass att den gick att tillämpa i fastigheter och främst nu på senare år som det har fått ett större genombrott bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Inte minst då det håller ett lägre pris och ger mindre besvär för de boende jämfört med traditionellt stambyte. Jag vill dock understryka och poängtera att relining och stambyte inte är samma sak dock kan relining vara ett bra alternativ vid rätt förutsättningar.

Tekniken fungerar och materialen håller, det har man i flera undersökningar slagit fast. Nu läggs i stället fokus på att upphandlingar, utförande och besiktningar ska göras på ett korrekt sätt. Att relining nu finns med i AMA som är entreprenörernas bibel gör det lättare att definiera och ställa krav på utförande för ett fullgott resultat.

RISE har gjort tester på relinade rör där man genom accelererad åldring kunnat uppskatta materialens livslängd och faställa denna till 50år. Viktigt att påpeka att det inte betyder att själva reliningen håller i 50 år, även om materialet gör det. Den totala livslängden på renoveringen av rören påverkas mycket av yrkesskickligheten hos hanteverkaren, då relining i många avseenden är ett just ett hantverk.

Relining ett samlingsnamn för flera metoder.

Om man som fastighetsägare står inför en stundande renovering av sina avloppstammar erbjuder relining ett flertal olika metoder och material som förespråkas av de entreprenörer som finns på marknaden. Dessa metoder har olika för- och nackdelar. Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening är det viktigt att känna till dessa för att kunna fatta ett så korrekt beslut som möjligt. Känns det som en djungel? under ”tjänster” finner ni hur vi på Qvisto konsult kan hjälpa er!

Rörinfodring, spray, strumpa, flexibelt foder och invändig beläggning är alla namn på en rad olika metoder av relining vilket är samlingsnamnet. De dominerande metoderna är ”Flexibelt foder” även kallat ”strumpa” samt ”spray”. Dessa skiljer sig åt vad det gäller materialet, hållbarhet, användningsområde och installation vilket jag kommer gå in på mer ingående längre ner i texten. Vad som är gemensamt är förarbetet vilket i regel brukar gå ut på att ledningarna rensas från sediment, spolas och filmas. Därefter åtgärdas eventuella skador på rören och de beläggs invändigt med vald metod.

Foder, infodring eller strumpmetoden.

Denna metod består av att man använder sig av en strumpa mättad med epoxi som vrängs in i röret och på så vis skapar ett nytt självbärande avloppsrör inuti det gamla. Strumpan vrängs in med tryckluft och vecklas ut i röret, tryckluften expanderar strumpan mot det gamla röret där den härdar. Befintliga stick fräses upp var på man monterar en formsydd strumpa i form av ett grenrör med ett speciellt verktyg.

Fördelen med denna metod är att variationer i plasttjocklek blir väldigt små och risk för otätheter är liten. Det är en beprövad metod som använts för grövre ledningar i mark under många år och lämpar sig väl för relining av bottenplattor och stående stammar. Nackdelen finns vid mindre rördimensioner så som handfat och liknande, där lämpar sig metod mindre bra och uppfräsning av befintliga grenledningar kan bli problematisk.

De risker som finns med metoden är främst vid överlappningar där otätheter kan förekomma, skarpa böjar som orsakar veck eller om rören ej rengjorts korrekt innan och bulor uppstår. Dessa brister upptäcks vid en slutbesiktning eller garantibesiktning och det är därför viktigt att en sådan görs på korrekt sätt.

Invändig beläggning sprut- eller spraymetoden.

Med sprut- eller spraymetoden belägger man insidan av avloppsrören med en plastmassa vanligen av polyester. Detta görs i flera lager för att bygga upp tjockleken och det är inte ovanligt att man avslutar med att borsta ett sista lager för att få en jämn finish. Tjockleken skall byggas upp till ca 3-5mm. En av de största fördelarna med metoden är att den inte kräver samma typ av åtkomst till rören som strumpmetoden utan det går ofta att belägga en hel stam genom en köksledning och du får ett skarvfritt system.

De risker som finns med metoden är främst att eftersom spray- eller sprutmeteoden är ett hantverk så är processen mindre automatiserad än med strumpmetoden och hållbarheten speglar direkt hantverkarens skicklighet. Risken är stor att polyesterplasten rinner i röret och beläggning blir tunn eller ojämnt med en kortare livslängd som resultat. Spray- eller sprutmetoden med polyester ställer även stora krav på att röret är torrt då det härdar dåligt i kontakt med vatten till skillnad från epoxi. Tillexempel om en boende skulle råka hälla ner något i avloppet innan beläggningen har härdat.

Borstmetoden eller DaKKI.

Vid applicering med denna metod så sprids beläggningen på insidan av röret med ett roterande borstverktyg som pressar ut beläggningen mot det gamla röret. De risker som finns med metoden är att det används en typ av gummi/epoxi blandning som inte hårdnar, vilket gör det svårt att bygga upp en tillräcklig tjocklek i rören. det krävs även att rören är i bättre skick och har något att fästa i då den inte blir självbärande i samma mån som spray- eller strumpmetoden.

Det var lite kort grundläggande kunskaper om relining, i nästa del kommer vi gå in på mer konkreta och praktiska tips för er som står inför att utföra en relining i er bostadsrättsförening eller fastighet. Vi på Qvisto konsult har långt erfarenhet och erbjuder tjänster så som hjälp med förstudier, upphandlingar, projektledning eller besiktningar. Tveka inte på att kontakta oss om ni vill behöver hjälp med ert projekt. Våra kontaktuppgifter finner ni HÄR.